Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Gear and bearing fault detection using Wavelet packet and Hilbert method via acoustic signals
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Cung, Bui Minh Hien, Nguyen Thai Son
Nơi đăng: ASEAN Engineering Journal Part A; Số: Vol 6 No 2;Từ->đến trang: 5-13;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Detection of gearing and bearing faults using vibration signals has been widely used for decades. A lot of methods of vibration signal processing for fault detection have been used, such as fast Fourier transform, Hilbert transform, wavelet and wavelet packet transform. In recent years, a new method for vibration signal processing, combining Hilbert transform and wavelet packet appeared, and has become an effective method to extract modulating signal and help to detect the early gearing and bearing faults. The article deals with the use of the combination of wavelet packet method and Hilbert transform for processing acoustic signals to identify bearing and gearing faults in a two-stage gearbox test rig. Three simultaneous faults are made: a chipped tooth on the input pinion, a pitting tooth on the output gear and a pitting (spall) on the outer race of a rolling bearing on output shaft. By comparison of the processed acoustic signals of normal and faulty gearbox, these three faults can be exactly detected.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn