Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  

Các công trình khác:


1) Prise en compte des effets thermique en simulation rapide de déformation en estampage, Cung Le, Thèse de Doctorat, Institut National Polytechnique de  Grenoble, France 1997


2) Contribution à la prise en compte de la thermique dans un processus de simulation rapide de déformation en estampage, Cung Le, Mémoire de DEA Mécanique, Institut National Polytechnique de  Grenoble, France, 1994


cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn