Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Robust real-time control of an inverted pendulum : Robust TSdescriptor approach
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: T.V.A. Nguyen, B. Allouche, L. Vermeiren, A. Dequidt, Q.V. Dang, Cung Le
Nơi đăng: 25èmes Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications (LFA); Số: LFA 2016;Từ->đến trang: 81-88;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This paper presents a real-time robust controller design methodology for a rotary inverted pendulum by an uncertain Takagi-Sugeno descriptor approach. Based on non-quadratic fuzzy Lyapunov function, some stabilizing conditions are given in terms of Linea Matrix Inequality problem. Experimental results illustrate the efficiency of the proposed approach.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn