Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tối ưu hóa khung xe buýt B45 nhằm giảm rung động ghế hành khách
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Minh Thiện*; PGS.TS. Lê Cung
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 11(132).2018, Quyển 1;Từ->đến trang: 88;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vấn đề rung động và tiếng ồn trên xe buýt là tiêu chí quan trọng cần cải thiện nhằm đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho hành khách. Trong kết cấu xe buýt, khung xương xe là bộ phận truyền rung động từ nguồn kích thích như động cơ, mặt đường… đến vị trí ghế hành khách. Tối ưu hóa độ cứng khung xương xe là giải pháp hiệu quả nhằm giảm rung động trên xe tạo sự thoải mái cho hành khách. Bài báo đề xuất mô hình mô phỏng rung động kết cấu khung xe buýt B45, sử dụng phần mềm Hyperworks. Trên cơ sở phân tích kết quả tính toán rung động, tác giả lựa chọn kết cấu khung xe tối ưu, thay đổi độ cứng khung xương xe, giảm thiểu rung động ghế hành khách, đáp ứng mức cao nhất về sự thoải mái theo tiêu chuẩn ISO Human Body Vibration (ISO 2631-1). Kết quả rung động trước và sau khi tối ưu kết cấu khung xe được kiểm chứng bằng đo đạc thực nghiệm về rung động tại các vị trí khác nhau trên ghế hành khách.
ABSTRACT
Vibration and noise on buses are important criteria that need improving in order to ensure comfort and safety for passengers. In a bus structure, the vehicle frame plays a major role in transmitting vibrations from stimulating sources such as engines, road surface,... to passenger seats. Optimizing bus frame stiffness is an effective solution to reduce vehicle vibration, creating comfort for passengers. This article deals with a simulation model of a B45 bus structural frame via the use of Hyperworks software. Based on the analysis of vibration results, the authors chose the optimum bus frame structure, changed the stiffness of the vehicle frame, thereby minimizing passenger seat vibration and meeting maximum comfort according to ISO Human Body Vibration standards (ISO 2631-1). Vibration results of the bus structural frame before and after optimization have been verified by experimental measurements of vibration at various positions of passenger seats.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn