Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A TWO-DIMENSION SIMULATION OF ULTRASONIC WAVE PROPAGATION IN MATERIALS USING FINITE ELEMENT METHOD
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn
Nơi đăng: International Conference on Sustainability in Civil Engineering; Số: 24-25 November 2018;Từ->đến trang: 283-287;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Due to the propagation and interaction characteristics in materials of ultrasonic wave, it is widely used in the different fields such as mechanical engineering, construction engineering, etc…, especially to control quality, to detect cracks and defects in concrete construction, and be also used to identify characteristics of concrete block. It is very important to understand the propagation and interaction characteristics of ultrasound wave in isotropic and anisotropy elastic materials. The paper deals with a two-dimensional simulation of ultrasonic wave propagation in elastic materials. A mathematical model wave propagation in material media is established and numerical simulation is based on finite element method (FEM). Simulation results display two-dimensional images of wave propagation inside structures, as well as displacements, stresses and strains at specific points in the material according to space and time.
ABSTRACT
Due to the propagation and interaction characteristics in materials of ultrasonic wave, it is widely used in the different fields such as mechanical engineering, construction engineering, etc…, especially to control quality, to detect cracks and defects in concrete construction, and be also used to identify characteristics of concrete block. It is very important to understand the propagation and interaction characteristics of ultrasound wave in isotropic and anisotropy elastic materials. The paper deals with a two-dimensional simulation of ultrasonic wave propagation in elastic materials. A mathematical model wave propagation in material media is established and numerical simulation is based on finite element method (FEM). Simulation results display two-dimensional images of wave propagation inside structures, as well as displacements, stresses and strains at specific points in the material according to space and time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn