Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A TWO-DIMENSIONAL SIMULATION OF ULTRASONIC WAVE PROPAGATION IN CONCRETE USING FINITE ELEMENT METHOD
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn
Nơi đăng: International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET); Số: Volume 10, Issue 3 (2019);Từ->đến trang: 566-580;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Due to the propagation and interaction characteristics in materials of the ultrasonic wave, it is widely used in the different fields such as medical, mechanical, and construction engineering, specially to detect cracks and defects in concrete construction, and to identify characteristics of concrete material as well. Understanding the propagation and interaction characteristics of the ultrasound wave in isotropic and anisotropy elastic materials plays a very important role. The paper presents a method for a two-dimensional simulation of ultrasonic wave propagation in concrete structure treating as homogenous, isotropic and anisotropic elastic media. A mathematical model of wave propagation using dynamic equilibrium equations in concrete structures with inclusions, steel reinforcements and cracks, is introduced. Then, numerical simulation is mentioned based on finite element method. The results of simulation show two-dimensional images of wave propagation inside concrete structures, as well as displacements, stresses and strains at specific points in the material according to space and time. The simulations are made for different cases of concrete structures with inclusions, steel reinforcements and open cracks.
ABSTRACT
Due to the propagation and interaction characteristics in materials of the ultrasonic wave, it is widely used in the different fields such as medical, mechanical, and construction engineering, specially to detect cracks and defects in concrete construction, and to identify characteristics of concrete material as well. Understanding the propagation and interaction characteristics of the ultrasound wave in isotropic and anisotropy elastic materials plays a very important role. The paper presents a method for a two-dimensional simulation of ultrasonic wave propagation in concrete structure treating as homogenous, isotropic and anisotropic elastic media. A mathematical model of wave propagation using dynamic equilibrium equations in concrete structures with inclusions, steel reinforcements and cracks, is introduced. Then, numerical simulation is mentioned based on finite element method. The results of simulation show two-dimensional images of wave propagation inside concrete structures, as well as displacements, stresses and strains at specific points in the material according to space and time. The simulations are made for different cases of concrete structures with inclusions, steel reinforcements and open cracks.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn