Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A method for describing planar cam profile function from a set of digital points
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gon
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cung Le, Nguyen Tan Khoi
Nơi đăng: 10th Global Congress on Manufacturing and Management (GCMM) Thailand 11/2010
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 1;Từ->đến trang: 145-150;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Abstract
For controlling the precision of a manufacturing planar cam mechanism, one can base on a set of digital points measured on the manufactured cam profile by a coordinate measuring machine (CMM). Issued from this set of discrete digital points and by applying the well-known B-Spline least squares approach, one can reproduce the cam profile function. The given cam profile function and the theory of contact relations between cam and its follower enable us to deduce the displacement law of the follower and its derivatives. This paper presents a new method of inverse subdivision, for reconstruction of a planar cam profile function from a set of digital points measuring on CMM machines. To verify the feasibility and the accuracy of the proposed method, a comparison between B-Spline least squares approach and inverse subdivision has been realized. The method possesses an acceptable accuracy and spends less time of calculation.
Keywords: B-Spline curve, inverse subdivision, reconstruction, planar cam profile
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn