Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xác định chiều sâu vết nứt trong kết cấu bê tông bằng sóng siêu âm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn
Nơi đăng: Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển; Số: 2019;Từ->đến trang: Trang 68-75;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Có nhiều phương pháp để xác định chiều sâu của vết nứt trong bê tông. Phương pháp sử dụng sóng siêu âm có nhiều ưu điểm và được sử dụng phổ biến. Dựa trên các thông số lan truyền của sóng dọc (P-wave) như: quãng đường, vận tốc và thời gian lan truyền từ điểm phát sóng đến điểm nhận sóng, có thể xác định được chiều sâu vết nứt. Bài báo trình bày phương pháp sử dụng sóng siêu âm và các công thức đơn giản nhằm xác định chiều sâu vết nứt. Thời gian lan truyền sóng siêu âm được xác định bằng việc mô phỏng số quá trình lan truyền sóng trong bê tông, sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn và chương trình tính toán được xây dựng dựa trên công cụ toán học Matlab. Bài báo thực hiện mô phỏng số xác định chiều sâu của ba loại vết nứt: vết nứt thẳng đứng, vết nứt ngang và vết nứt xiên. Kết quả mô phỏng số được kiểm tra, đối chiếu với chiều sâu vết nứt thực tế. Từ khóa: Mô phỏng (simulation), vết nứt thẳng đứng (vertical crack), vết nứt ngang (horizontal crack), vết nứt xiên (inclined crack), sóng siêu âm (ultrasonic wave).
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn