Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng lưới Delaunay trên môi trường tính toán song song
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Khôi, Lê Cung, Phan Văn Sâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 3(64)2013;Từ->đến trang: 137-141;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lưới tam giác Delaunay được sử dụng nhiều trong các ứng dụng như tô bóng vật thể, hiển thị hình dạng, mô hình hóa bề mặt địa hình ... Bài báo trình bày một thuật toán song song hóa xây dựng tam giác Delaunay. Thuật toán thực hiện chia thành các khối con để tính toán song song và kết hợp chúng lại với nhau một cách độc lập. Quá trình thực hiện song song dựa trên cơ sở của giải thuật chia và trị. Thuật toán được trình bày và triển khai trên môi trường tính toán lưới. Kết quả thực nghiệm thể hiện được giải thuật đề xuất cho kết quả tốt và hiệu quả hơn so với các thuật toán đã có.
ABSTRACT
Delaunay triangulation has been much used in such applications as volume rendering, shape representation, terrain modeling and so on. The paper reports on an efficient parallel implementation of Delaunay triangulation. Our algorithm performs sub-block triangulation to parallel processing and boundary merge independently. The parallel implementation is based on an original interpretation of the divide & conquer algorithm. The algorithm is presented and developed to use in grid computing environment. It is shown from the experiments that the proposed algorithm has good results and is more efficient than previous algorithm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn