Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xác định sai số gá đặt trong chế tạo bằng phương pháp hai lần đo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Minh Hiển, Lê Cung
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ III
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 4/2013;Từ->đến trang: 411-418;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong đánh giá chất lượng sản phẩm, việc xây dựng các phương pháp xác định sai số trong quá trình chế tạo là hết sức cần thiết. Trong bài báo này, sai số chế tạo được phân thành hai thành phần độc lập nhau: sai số gia công và sai số gá đặt. Tác giả đề xuất một phương pháp tách thành phần sai số gá đặt từ sai số chế tạo, trong đó sử dụng hai thiết bị và đồ gá đo độc lập, gọi là phương pháp hai lần đo. Phần đầu bài báo giới thiệu một số nghiên cứu về xác định sai số trong chế tạo, phân tích các hạn chế của các phương pháp nói trên. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm giải quyết các hạn chế trong việc xác định sai số gá đặt. Nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành nhằm khẳng định tính khả thi của phương pháp đề xuất. Kết quả đạt được là các thành phần sai số gá đặt trong quá trình chế tạo và được biểu diễn dưới các dạng khác nhau, như các thành phần của một tooc-xơ chuyển vị bé, đồ thị hàm phân bố và các thông số thống kê của các thành phần trên. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm các thông số đầu vào cho một số mô phỏng nhằm phân tích dung sai hay dự đoán sai số trong quá trình gia công.
ABSTRACT
An essential step in evaluation of the product quality is defining of the method used to identify manufacturing errors. In this paper, manufacturing errors are divided into two independent components: machining and positioning error. For this purpose, the authors proposed a method for distinguishing the positioning errors from the manufacturing ones: double measurement method, which is performed by two measuring devices. Some previous studies in identification of manufacturing errors are provided. The limitations of these studies are discussed and then some propositions are given to solve the above problems. An experiment is realized to verify the feasibility of our propositions. The obtained results are expressed in different ways, such as components of a small displacement torsor, distributions and statistical parameters. The results can be used as input variables in some simulations, used in tolerance analysis or in prediction of manufacturing errors.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn