Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,627,671

 Geometrical design of a RUU type Delta robot based on the predescribed workspace
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoai Nam Le, Xuan Hoang Le
Nơi đăng: Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)(Scopus); Số: ISBN: 978-1-5386-5125-4;Từ->đến trang: 359-364. ISBN: 978-1-5386-5125-4;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, a useful study of workspace analysis with classified sections, determination of the maximum inscribed workspaces and design of a RUU Delta robot based on a given workspace is presented. It contains the equations which are possible to define the geometric properties of all workspaces. In addition, the tables which include evenly distributed data have been made to be used for drawing with SolidWorks. It is necessary to know how the shapes of workspace are, then class them with the same groups. The result shows that it has four groups which have the good workspace for common application. The paper also provides two simple methods of Delta robot design with the predescribed workspace.
Keywords: Delta robot; workspace analysis; geometrical design
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn