Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,690,482

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: So sánh bộ điều khiển PID với bộ điều khiển LQG cho robot cân bằng trên quả cầu. Tác giả: Cao Thanh Bộ, Phạm Trường Hưng, Lê Hoài Nam, Nguyễn Danh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7 (128). Trang: 10-14. Năm 2018. (May 30 2018 9:26AM)
[2]Bài báo: Bài toán động học, động lực học và phương pháp thiết kế hình học cho robot delta kiểu ba khớp quay. Tác giả: Lê Xuân Hoàng, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11 (132) - Quyển 1. Trang: 36-40. Năm 2018. (Nov 19 2018 11:10PM)
[3]Bài báo: Design and control of an active prosthetic leg. Tác giả: Ngô Hoàng Trung, Ngô Thiện Đức, Nguyễn Danh Ngọc, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 12 (121). Trang: 24-29. Năm 2017. (Sep 10 2017 2:02PM)
[4]Tham luận: Ball Balancing Robot. Tác giả: Cao Thanh Bộ, Phạm Trường Hưng, Lê Hoài Nam, Nguyễn Danh Ngọc. 2017 Joint Academic Forum in Danang, The University of Danang - University of Science and Technology with Japan University & Company Research Group cooperated by IEEE. Trang: N/A. Năm 2017. (Dec 27 2018 9:40AM)
[5]Bài báo: Kinematic Analysis of a Hybrid Delta-Remote Center of Motion (RCM) assisting Minimally Invasive Surgery. Tác giả: Phan Văn Tiên, Nguyễn Phú Sinh, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11 (120) - Quyển 4. Trang: 90-94. Năm 2017. (Sep 10 2017 2:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Identification of Unbalance in Rotating Machinery Using Vibration Analyze Solution. Authors: Phuoc Vinh Dang, Le Hung Toan Do, Nhu Thanh Vo, Thanh Nghi Ngo, Hoai Nam Le, Danh Ngoc Nguyen. Proceedings of the 7th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME 2019). June 14-17, 2019. Tokyo, Japan. Pages: xxxx. Year 2019. (Jul 8 2019 12:16AM)
[2]Presentations: Restaurant Serving Robot with Double Line Sensors Following Approach. Authors: Vo Nhu Thanh, Dang Phuoc Vinh, Ngo Thanh Nghi, Le Hoai Nam, Do Le Hung Toan. The 2019 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA 2019), Tianjin, China. Pages: 235-239. Year 2019. (Jul 8 2019 12:19AM)
[3]Presentations: (Scopus) Design and Control of a Ball-balancing Robot. Authors: Danh Ngoc Nguyen, Thanh Bo Cao, Truong Hung Pham, Nhu Thanh Vo, Phuoc Vinh Dang, Hoai Nam Le. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). Pages: 317-322. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 24 2018 9:44AM)
[4]Presentations: (Scopus) Geometrical Design of a RUU Type Delta Robot Based on the Predescribed Workspace. Authors: Hoai Nam Le, Xuan Hoang Le. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). Pages: 359-364. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 24 2018 9:53AM)
[5]Presentations: (Scopus) A Small Test Rig for Evaluating Characteristics of Rotating Machinery. Authors: Phuoc Thanh Tran, Phuoc Vinh Dang, Ngoc Vu Vo, Hoai Nam Le, Nhu Thanh Vo, Danh Ngoc Nguyen. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). Pages: 258-262. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 24 2018 10:01AM)
[6]Presentations: (Scopus) Bio-realistic Neural Network in Speech Timing Learning Mechanism. Authors: Minh Nguyen Le, Thanh Vo Nhu, Vinh Dang Phuoc, Ngoc Nguyen Danh, Nam Le Hoai, Hai Tran Ngoc. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). Pages: 663-667. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 24 2018 10:25AM)
[7]Presentations: Development of a Receptionist Robot: Mechanical and Control System Design. Authors: Danh Ngoc Nguyen, Hoang Trung Ngo, Ha Linh Le, Hoai Nam Le. 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Pages: N/A. Year 2018. (Dec 27 2018 9:45AM)
[8]Article: (SCIE) Experimental and theoretical investigations of mechanical joints with form defects. Authors: Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Ballu Alex. Journal of Computing and Information Science in Engineering. No: 14. Year 2014. (Aug 28 2014 5:06PM)
[9]Presentations: From surface defects of a planar joint to relative displacements and vice versa. Authors: Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Ballu Alex
marriage affairs open i want an affair
. Proceedings of the 12th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing, Huddersfield (UK). Year 2012. (Aug 28 2014 4:58PM)
[10]Presentations: Evaluation expérimentale de l’enveloppe de la surface des écarts d’une liaison plane. Authors: Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Darnis Philippe, Ballu Alex
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Actes du 12ème Colloque National AIP PRIMECA - Produits, Procédés et Systèmes Industriels : Intégration Réel-Virtuel, Le Mont Dore (France). Year 2011. (Aug 28 2014 4:14PM)
[11]Presentations: Experimental comparison between displacements and surface defects measurements applied to planar joint. Authors: Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Darnis Philippe, Ballu Alex. Proceedings of the IMProVe, International conference on Innovative Methods in Product Design, Venise (Italy). Year 2011. (Aug 28 2014 4:49PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn