Lê Hải Trung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 46553 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Hải Trung
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/10/1980
Nơi sinh: Yên Bái
Quê quán Yên Bái
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán học; Tại: Voronezh, Liên bang Nga
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Toán học; Tại: Liên bang Nga
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán, Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 05113733291; Mobile: 01668120319
Email: trungybvnvr@yahoo.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiệm đa thức của hệ dừng động học tuyến tính với các điều kiện bổ sung lên hàm điều khiển và hàm trạng thái. Chủ nhiệm: TS. Lê Hải Trung. Thành viên: . Mã số: Đ2014-03-67. Năm: 2014. (Apr 1 2015 9:14AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng nghiệm đa thức của hệ dừng động học tuyến tính với các điểm kiểm tra và giới hạn lên hàm hiệu chỉnh. Chủ nhiệm: TS. Lê Hải Trung. Thành viên: ThS. Lê Văn Dũng. Mã số: Đ2012-03-30. Năm: 2012. (Dec 23 2012 8:58AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng phần mềm Mathematica cho bài toán truyền nhiệt. Chủ nhiệm: TS. Lê Hải Trung. Thành viên: ThS. Lê Văn Dũng. Mã số: Đ2011-03-07. Năm: 2011. (Aug 11 2012 11:14AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiệm đa thức của hệ mô tả. Tác giả: TS. Lê Hải Trung*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 45. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[2]Bài báo: Về chuyển động của chất điểm dưới tác động của hàm điều khiển đa thức. Tác giả: TS. Lê Hải Trung*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 1645. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[3]Bài báo: Nghiệm đa thức của hệ dừng tuyến tính với điều kiện lên hàm trạng thái và hàm điều khiển. Tác giả: TS. Lê Hải Trung*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 111-114. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[4]Bài báo: Về nghiệm đa thức của hệ điều khiển. Tác giả: TS. Lê Hải Trung*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 84. Năm 2014. (Feb 26 2015 9:44AM)
[5]Bài báo: Về hàm điều khiển đa thức của bài toán chuyển động. Tác giả: Lê Hải Trung, Phan Thị Tố Loan
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 7(56). Trang: 81-84. Năm 2012.
(Oct 21 2012 9:12AM)
[6]Bài báo: Về hàm trạng thái đa thức cho hệ dừng động học tuyến tính. Tác giả: Lê Hải Trung. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 11[60]. Trang: 53 - 57. Năm 2012.
(Jan 23 2013 5:39PM)
[7]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Mathematica cho lời giải của bài toán truyền nhiệt trong không gian hai chiều. Tác giả: Lê Hải Trung, Huỳnh Thị Thúy Phượng, Nguyễn Văn Hiệu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 6[47], Quyển 2. Trang: 133-139. Năm 2011.
(Aug 21 2012 5:58PM)
[8]Bài báo: Về bài toán truyền nhiệt trong môi trường Mathematica. Tác giả: Lê Hải Trung, Lê Văn Dũng, Huỳnh Thị Thúy Phượng . Tạp chí Khoa học & Công nghệ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 6[47], Quyển 1. Trang: 1112-120. Năm 2011.
(Aug 21 2012 6:13PM)
[9]Bài báo: Về nghiệm đa thức của bài toán điều khiển trong điều kiện có k điểm kiểm tra. Tác giả: Lê Hải Trung, Đặng Hữu Hiền. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 45, Quyển 1. Trang: 133-139. Năm 2011. (Aug 31 2012 10:54PM)
[10]Bài báo: Về nghiệm đa thức của bài toán điều khiển trong điều kiện có điểm kiểm tra. Tác giả: Lê HảiTrung, Đặng Hữu Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5[40]. Trang: 178-183. Năm 2010.
(Dec 30 2010 8:55PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The construction of control for the dynamical system, under the conditions into the subspaces. Authors: Ле Хай Чунг, Зубова С.П, Раецкая Е.В. Воронеж. No: No: Volume 3, issue 5, part 4. Pages: 10 - 12. Year 2015. (Jan 14 2016 5:11PM)
[2]Article: The control of the object's motion with the existense of control points. Authors: Ле Хай Чунг, Зубова С.П, Раецкая Е.В . Воронеж
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: Volume 2, issue 5, part 1. Pages: 14 - 16. Year 2014.
(Apr 1 2015 9:24AM)
[3]Article: Construction of polynomial controls for linear stationary system with control points and additional constrains . Authors: S. P. Zubova and LeHaiTrung . Automation and Remote Control
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: Volume 71, Number 5. Pages: 971-975. Year 2010.
(Dec 30 2010 8:38PM)
[4]Article: Полиномиальное решение линейной стационарной системы управления при наличии контрольных точек и ограничений на управление. Authors: Зубова С.П., Ле Хай Чунг
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Spectral and Evolution problems
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: Vol. 18. Pages: 71 – 75. Year 2008.
(Dec 30 2010 8:45PM)
[5]Article: О полиномиальных решениях  линейной стационарной системы управления. Authors: Зубова С.П., Раецкая Е.В., Ле Хай Чунг
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Автоматика и Телемеханика. No: 11. Pages: 41-47. Year 2008. (Dec 30 2010 8:50PM)
[6]Article: On polynomial solutions of the linear stationary control system. Authors: S. P. Zubov, E. V. Raetskaya and Le Hai Trung
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Automation and Remote Control
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: Volume 69, Number 11. Pages: 1852-1858. Year 2008.
(Dec 30 2010 8:41PM)
[7]Article: Построение полиномиального решения  линейной стационарной системы с контрольными точками и дополнительными ограничениями. Authors: ЗубоваС.П., Ле Хай Чунг
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Системы управления и информационные технологии
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 1.2(31). Pages: 225 – 227. Year 2008.
(Dec 30 2010 8:46PM)
[8]Article: Полиномиальное решение одной задачи управления при наличии контрольных точек. Authors: Зубова С.П., Ле Хай Чунг. Современные методы краевых задач. No: 19. Pages: 94-95. Year 2008. (Dec 30 2010 8:53PM)
[9]Article: Об полиномиальных управлениях линейной стационарной системой с контрольной точкой. Authors: ЗубоваС.П., Ле Хай Чунг. Современные проблемы механики и прикладной математики
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 133-136. Year 2007.
(Dec 30 2010 8:43PM)
[10]Article: О полиномиальных решениях  линейной стационарной системы с контрольными точками. Authors: Зубова С.П., Ле Хай Чунг, Чан Тхань Туан
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Современные проблемы прикладной математики и матиматического моделирования. Pages: 79. Year 2007. (Dec 30 2010 8:52PM)
[11]Article: Об управлении движением с мягкой посадкой реактивного аппарата при наличии контрольной точки. Authors: Зубова С.П., Ле Хай Чунг. Современные методы теории краевых задач
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 17. Pages: 73. Year 2006.
(Dec 30 2010 8:48PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Thị Ni Na
Đề tài: Hệ động lực học dạng phương trình sai phân cấp một

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm - Đại học Đà nẵng

 2015

 2016

[2]Lê Thị Thi
Đề tài: Phương pháp Newton-Raphson và ứng dụng 

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm - Đại học Đà nẵng

 2015

 2016

[3]Nguyễn Trần Thanh Thuận
Đề tài: Phép biến đổi Furier-Laplace và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm Đà Nẵng

 2014

 2015

[4]Nguyễn Thị Hoài Thương
Đề tài: Đa thức nội suy và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2014

 2015

[5]Lê Thị Hồng Nhung
Đề tài: Ứng dụng lí thuyết sai phân để giải toán trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Đại học sư phạm - Đại học Đà nẵng

 2015

 2015

[6]Nguyễn Thị Thanh Thảo
Đề tài: Lí thuyết xấp xỉ đều tốt nhất và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Đại học sư phạm - Đại học Đà nẵng

 2015

 2015

[7]Mai Thị Phương Thảo
Đề tài: Phương pháp tìm nghiệm gần đúng của phương trình và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Đại học sư phạm - Đại học Đà nẵng

 2015

 2015

[8]Nguyễn Minh Sơn
Đề tài: Ứng dụng sai phân trong giải toán trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Đại học sư phạm - Đại học Đà nẵng

 2015

 2015

[9]Nguyễn Thị Liên
Đề tài: Đạo hàm và ứng dụng giải toán THPT

 Thạc sĩ

 Đại học sư phạm - Đại học Đà nẵng

 2014

 2014

[10]Phan Trí Lý
Đề tài: Định thức Wronski và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2013

 2014

[11]Tống Thiên Long
Đề tài: Phương pháp xây dựng đồ thị trong chương trình THPT

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2013

 2014

[12]Nguyễn Tiến Cường
Đề tài: Phương pháp giải hệ phương trình và ứng dụng trong toán PTTH

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2013

 2014

[13]Phạm Thị Thơm
Đề tài: Ứng dụng phầm mềm Mathematica tìm nghiệm gần đúng của phương trình

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2014

 2014

[14]Nguyễn Đăng Phương Niệm
Đề tài: Tính ổn định và mặt phẳng pha của hệ Otonom

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2014

 2014

[15]Trần Thị Ngân
Đề tài: Phương  pháp xấp xỉ Euler trong phương trình vi phân thường

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2012

 2013

[16]Phạm Thị Quý
Đề tài: Phương pháp Runge - Kutta và ứng dụng giải gần đúng phương trình vi phân thường

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2012

 2013

[17]Mai Thị Trang
Đề tài: Ứng dụng của phương trình sai phân trong chương trình PTTH

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2012

 2013

[18]Nguyễn Thị Hoài Thương
Đề tài: Ứng dụng của phép tính giới hạn trong chương trình PTTH

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2012

 2013

[19]Phan Thị Tố Loan
Đề tài: Nghiệm đa thức của bài toán điều khiển trong điều kiện giới hạn lên hàm hiệu chỉnh

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2012

 2013

[20]Trần Thị Tuyết Mai
Đề tài: Phương pháp xấp xỉ Picard cho phương trình vi phân thường

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2011

 2012

[21]Huỳnh Thị Thúy Phượng
Đề tài: Bài toán truyền nhiệt và ứng dụng của phần mềm Mathematica cho bài toán truyền nhiệt

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2011

 2012

[22]Phan Thanh Phương
Đề tài: Phương pháp đa bước cho phương trình vi phân thường

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2011

 2012

[23]Đặng Hữu Hiền
Đề tài: Ngiệm đa thức của hệ dừng động học tuyến tính trong điều kiện có các điểm kiểm tra

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2010

 2011

[24]Nguyễn Thị Kim Huyền
Đề tài: Tích phân xác định và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Sư Phạm

 2010

 2011

  
 Khen thưởng
[1] Lê Hải Trung. Chiến sĩ thi đua.. Năm: 2012.
[2] Lê Hải Trung. Chiến sĩ thi đua. Năm: 2013.
[3] Lê Hải Trung. Chiến sĩ thi đua.. Năm: 2014.
[4] Lê Hải Trung. Chiến sĩ thi đua.. Năm: 2015.
[5] Lê Hải Trung. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.. Năm: 2015.
[6] Lê Hải Trung. Chiến sỹ thi đua. Năm: 2016.
[7] Lê Hải Trung. Chiến sĩ thi đua. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp sai phân
Ngành: Toán học
 2012 Cao học viên  Đại học Sư Phạm
[2]Giải tích 1,2
Ngành: Toán học
 2012 Sinh viên  Đại học Bách Khoa
[3]Phương trình vi phân
Ngành: Toán học
 2011 Sinh viên  Đại học Sư Phạm
[4]Quy hoạch thực nghiệm
Ngành: Toán học
 2011 Sinh viên & Cao học viên  Đại học Bách Khoa
[5]Mô hình Toán Kinh tế
Ngành: Toán học
 2011 Sinh viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Sư Phạm, Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn