Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,310

 Tính chất và khả năng bảo vệ kim loại của màng polypyrrole pha tạp bằng anion hexafluorotitanate TIF62-
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Đức*; Nguyễn Thị Hường
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 16;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Polymer dẫn điện rất được quan tâm nghiên cứu trong thời gian gần đây do những tính chất đặc biệt của chúng. Polypyrrole (PPy) là một trong những polymer dẫn điện có độ bền, độ dẫn điện cao. Anion đối hay anion pha tạp trong polymer đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ kim loại của màng polymer. Trong nghiên cứu này, anion TiF62- được pha tạp vào polypyrrole bằng phương pháp điện hóa. Phổ tổng trở điện hóa cho thấy anion này có thể di chuyển ra khỏi màng polymer trong quá trình khử và không phụ thuộc kích thước cation trong dung dịch. Thí nghiệm quét thế Kelvin cho thấy anion TiF62- có khả năng cải thiện độ bám dính màng polymer trên nền điện cực Au/thủy tinh. Kết quả phân tích XPS cho thấy tại điểm bóc tách, lượng Ti trong PPy ít hơn so với vị trí khác do đã di chuyển ra khỏi màng. Bằng cách trao đổi anion pha tạp, màng polypyrrole pha tạp bằng TiF62- đã được phủ lên nền thép thường. Khả năng tự bảo vệ ăn mòn của màng được thể hiện qua thí nghiệm đo thế hở mạch.
ABSTRACT
Recently, much research has been done on conductive polymer due to its special properties. Polypyrrole (PPy) has been known as stable and high conductivity polymer. Counter-ion or dopant anion has played an important role for corrosion protection of polymer. In this study hexafluorotitanate anion (TiF62-) has been doped in polypyrrole electrochemically. Impedance spectroscopy results showed that TiF62- could move from the PPy film during reduction and this did not depend on size of cation in solution. Scanning Kelvin Probe experiments revealed that TiF62- could improve the adhesion of PPy on Au/glass electrode. XPS results showed that Ti amount at the defect was smaller than that at other sites, due to the movement of anion from the film. By anion exchange process, PPy film doped with TiF62- could be stable on iron substrate. Its self-healing property could be observed with the open circuit potential measurement.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn