Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,700

 Phương pháp đông tụ điện hoá trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Chủ nhiệm:  Lê Minh Đức
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: BK 2001 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn