Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,786

 Mô hình học tập trải nghiệm với việc phát triển năng lực dạy học cho sinh viên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phùng Việt Hải, TS. Lê Thanh Huy
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ V - 2015.; Số: Số Đặc biệt;Từ->đến trang: 42-53;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn