Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,060

 Vận dung quy trình xây dựng chủ đề tích hợp vào việc xây dựng chủ đề “Sự nở vì nhiệt” dạy học phần Nhiệt học ở trung học cơ sở
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Thanh Huy, TS. Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Thị Nguyên Quí
Nơi đăng: Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Số: ISSN 2354-1075; Vol 61, No 8B, 2016, 9/2016.;Từ->đến trang: 148-155;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra không thể giải quyết được chỉ bằng kiến thức của một môn học. Chính vì vậy việc áp dụng dạy học tích hợp (DHTH) vào chương trình dạy học hiện nay là cấp thiết và nó là xu thế của giáo dục của Việt Nam trong thời gian tới.Bài báo này, chúng tôinghiên cứu phương pháp xây dựng chủ đề tích hợp liên môn, từ đó vận dụng để xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn dạy học phần âm học, nhiệt học ở trường THCS góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, giải quyết một phần các khó khăn về dạy học tích hợp.
ABSTRACT
We can not solve the practical problems of life only by the knowledge of a subject. Therefore, the application of teaching integrated into the current curriculum is urgent and it is the trend of education in Vietnam in the coming time. In this reseach, we show the construction methods integrated interdisciplinary topics, then we develop integrated interdisciplinary topics taught acoustic, thermodynamics in high school, thereby contributing to improve the quality of teaching, solved the difficult part of teaching integrated school.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn