Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,159

 Khung năng lực giáo viên Singapore – một góc nhìn tham chiếu cho phát triển nghề nghiệp giáo viên ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Bùi Minh Đức, TS Lê Thanh Huy, TS Nguyễn Thanh Hùng, ThS Nguyễn Ngọc Tú.
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Trường ĐHSP Hà Nội; NXB Đại học Sư phạm; Số: ISBN 978-604-54-3369-0; tháng 11/2016.;Từ->đến trang: 172-176;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu những tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp cơ bản của giáo viên phổ thông ở Singapore trong thế kỷ XX và phân tích, đánh giá về bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp này. Qua đó, các tác giả muốn đem đến một góc nhìn tham chiếu cho việc hoàn thiện các tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên phổ thông ở Việt Nam
ABSTRACT
This paper presents the core competencies of Singaporean teacher, along with some analysis avaluation for the Graduand teacher competencies framerwork. Thereby, the authors would like to bring a reference point of view for the development of teacher professional standards in Vietnam, as well as for the training and retrairning of teacher to day and the next few years, especially for the education renovation after 2018.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn