Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,344

 Đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp giáo viên thông qua mô hình Blanded Learning (B-Learning)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Trường ĐHSP Hà Nội; NXB Đại học Sư phạm; Số: ISBN 978-604-54-3369-0; tháng 11/2016.;Từ->đến trang: 280-290;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên (GV) phổ thông (PT) là công tác thường xuyên, nhằm giúp cho các GV cập nhật kiến thức mới, trang bị thêm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao năng lực hoạt động trong nghề nghiệp bản thân. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào đổi mới hình thức tổ chức bồi dưỡng sao cho hiệu quả là một bài toán không hề dễ. Bài báo này chúng tôi đề xuất ứng dụng mô hình Blended Learning (B-Learning) nhằm đổi mới phương thức tổ chức bồi dưỡng GVPT đáp ứng chương trình giáo dục mới ở Việt Nam trong thời gian tới.
ABSTRACT
Retraining professional skill for the teaching staff is a regular task enabling them to update new knowledge, acquire more professional knowledge and enhance their competence. However, it is not easy to innovate the retraining forms effectively. This paper proposes the applications of Blended Learning to the innovation in the forms of retraining high school teachers to meet the requirement of the new education program in Vietnam in the future.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn