Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,842

 Tổ chức bài học vật lý theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Lê Văn Giáo, TS Lê Thanh Huy, Trần Trọng Công
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số: Số 389, tháng 12/2016; ISSN2354-0753;Từ->đến trang: 41-44;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tự học là năng lực cần bồi dưỡng cho học sinh. Thực tiễn dạy học cho thấy, tự học có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình học tập. Học trên lớp chỉ có thời gian nhất định còn tự học là quá trình lâu dài, học suốt đời. Hiệu quả của quá trình tự học phụ thuộc vào ý chí, tố chất, động cơ và năng lực của người học. Vì vậy, bồi dưỡng năng lực tự học cho HS là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đối với quá trình dạy học nói chung và dạy học vật lí nói riêng. Bản đồ tư duy là một công cụ hữu hiệu, giúp học sinh ghi nhớ, ôn tập một cách logic có thể hình thành các năng lực cho học sinh, đặc biệt là năng lực tự học. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất quy trình tổ chức hoạt động dạy học vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy.
ABSTRACT
Self-study is capacity, which need to foster for student. Teaching practice shows, self-study is very important in the learning process. Study in classroom, it is only certain times but self-study is study long time, life-long learning. The effectiveness of self-study process depends on the spirits, qualities, motives and capacities of learners. So self-study capacity building for students is an important task and necessary for the teaching process in general and physics in particular teaching. Mindmap is a useful tool to help students memorize, study can logically form for student capacity, especially self-learning capability. In this research, we propose organizational processes physics teaching activities oriented capacity building for student self-study with the help of mindmap.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn