Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,087

 Thực trạng và giải pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực ở một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Lê Văn Đức
Nơi đăng: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Số: Số 4/2017VN;Từ->đến trang: 51-58;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kiểm tra đánh giá (KTĐG) trong dạy học nói chung, trong dạy học tích hợp (DHTH) nói riêng là một thước đo chuẩn xác cho sự hiệu quả và tính khả thi của một bài dạy, một chủ đề tích hợp. Từ kết quả của việc KTĐG, giáo viên (GV) biết được các phương pháp dạy học (PPDH) được áp dụng, các mục tiêu đề ra đã phù hợp chưa, bên cạnh đó đánh giá được khách quan các năng lực mà học sinh (HS) hình thành được. Nội dung bài báo này công bố kết quả khảo sát, điều tra về thực trạng KTĐG theo năng lực trong dạy học ở trường phổ thông của hơn 160 GV hiện giảng dạy nhiều môn học khác nhau ở 30 trường Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; cùng với đó là kết quả khảo sát ở 280 sinh viên (SV), 58 giảng viên và 19 cán bộ quản lý của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng về thực trạng KTĐG theo năng lực đối với SV khối sư phạm. Kết quả là cơ sở để nghiên cứu các nội dung liên quan đến KTĐG năng lực trong dạy học nói chung và trong DHTH nói riêng.
ABSTRACT
The act of testing and assessing in the process of teaching – learning in general and integrated teaching in particular is considered an exact measurement of the effectiveness and viability of a lesson or an integrated lesson. Thus, teachers not only see how suitable and effective the teaching methods applied and targets of lessons are, but also give objective assessment in students’ competence. This paper presents an overview of the competence based assessment and announces the survey result from 160 teachers teaching many different subjects in 30 secondary and high schools located in Danang city. Moreover, we also report the survey in 280 pedagogical students, 58 lecturers, and 19 senior staffs of The University of Danang – University of Education. The result is the basis for researches on competence base assessment in teaching – learning in general and integrated teaching in particular.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn