Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,731

 Phát triển năng lực tư duy của học sinh thông qua việc sử dụng bản đồ tư duy dạy học chương “Động lực học chất điểm” Vật lí 10 – Trung học phổ thông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ý Nhi, Phạm Thị Hồng Nhung, Tô Thị Oanh, Võ Thị Cẩm Ngọc, Lê Thanh Huy
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc; Số: ISBN: 978-604-947-640-2;Từ->đến trang: 314-322;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực trạng hiện nay cho thấy, việc sử dụng Bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học nói chung và trong vật lí nói riêng được được nhiều giáo viên (GV) sử dụng nhưng chưa phổ biến ở các giai đoạn của quá trình dạy học (khởi động vào bài, tìm hiểu kiến thức mới, ôn tập củng cố kiến thức) chính vì vậy chưa phát huy được năng lực tư duy của người học. Nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất các phương pháp sử dụng BĐTD để tổ chức dạy học trong các khâu của quá trình dạy học vật lí phổ thông theo hướng phát triển năng lực tư duy của học sinh (HS) thông qua việc dạy học chương “Động lực học chất điểm” vật lí 10 – trung học phổ thông (THPT)
ABSTRACT
Nowadays, many teachers have been using mind mapping in teaching subjects generally and teaching Physics particularly; however, it has not been commonly applied in a right way for each stage of teaching (including warm-up, learning and revision). Thus, learners' thinking capacity has not been enhanced yet. This article recommends ways of using mind mapping in all steps of teaching high school Physics in the orientation of developing students' thinking capacity through teaching the chapter "Particle dynamics" of Grade 10 Physics.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn