Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,221

 Phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành CNTT trong môi trường b-Learning thông qua học phần đồ họa máy tính
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc; Số: ISBN: 978-604-947-640-2;Từ->đến trang: 213-225;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển năng lực tự học cho SV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi giảng viên (GV) khi giảng dạy tại các trường đại học (ĐH). Phát triển năng lực tự học là phát triển về tư duy bậc cao, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên (SV) đáp ứng được nhu cầu của xã hội đồng thời đổi mới phương pháp dạy và học trong thời kì hội nhập. Muốn phát huy năng lực tự học cho SV, các GV cần có cách thức hay những hình thức tổ chức hoạt động dạy học nhằm giúp SV tự học, tự nghiên cứu, tự chiếm lĩnh tri thức và vận dụng tri thức đó vào thực tiển. Bài báo này chúng tôi đề xuất một hình thức tổ chức hoạt động tự học cho SV ngành CNTT thông qua mô hình blended learning (B-learning).
ABSTRACT
Developing self-learning capability is one of the key tasks of each teacher (GV) while teaching at universities (University). Developing self-learning ability is to develop higher-order thinking, creative thinking ability, problem solving ability for students (SV) meet social needs and innovative methods of teaching and school during integration. In order to promote students’self-study, the teachers need to have ways or forms of organizing activities to help students to learn, do research, acquire knowledge and apply it into reality. In this paper, we propose a form of self-learning activities organized for students in the IT sector blended learning (B-learning) model.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn