Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,872

 Vận dụng phương pháp dạy học theo trạm vào tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “nhiệt độ và sự sống” (vật lí 10) theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Thanh Huy, Nguyễn Văn Điển
Nơi đăng: Tạp chí giáo dục; Số: Đặc biệt;Từ->đến trang: 189-193;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, quan điểm dạy học tích hợp được Bộ GD-ĐT đưa vào chương trình giáo dục phổ thông tổng thể nhằm phát triển năng lực của người học. Vì vậy, cần nghiên cứu tổ chức dạy học tích hợp một cách khoa học, có thể vận dụng hiệu quả trong thực tiễn. Tuy nhiên, hiện nay tổ chức dạy học tích hợp theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu kết quả nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học theo trạm vào tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Nhiệt độ và sự sống” để phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.
ABSTRACT
Nowadays, Integrated Teaching is applied in general education program by Ministry of Education and Training in order to improving learners’ capacity. Accordingly, integrated teaching requires to be studied and organized scientifically, and effectively used in pratice. However, organizing integrated teaching oriented toward improving problem - solving capicity has not been researched properly. This study, it presents the results of the use of learning station method in teaching integrated topic “Temperature and life” to develope students’ problem - solving competency.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn