Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,788

 Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trường Đại học Sư phạm trong giai đoạn 2010 - 2015 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 35 năm TL trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 1;Từ->đến trang: 125;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhân tố con người luôn có vai trò quan trọng và quyết định đến chất lượng đào tạo ở trường đại học. Quan tâm đến việc rèn luyện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ giảng viên; có dự báo đúng về nhu cầu và yêu cầu về số lượng, trình độ đào tạo, phẩm chất, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ cán bộ là cần thiết và cấp bách. Từ đó xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch xây dựng đội ngũ đáp ứng được yêu cầu phát triển trong những năm tới. Vì vậy, chúng tôi đưa ra một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn mới.
ABSTRACT
ABSTRACT

Human resource has always been one of the determinant factors of the quality of education at universities. It is necessary and urgent for the management board to pay attention to the training and upgrading the qualifications of the academic staff, and to forecast rightly about the demand and requirement of quantity, qualifications, personality, professional ability and teaching ability of the academic staff. Basing on these factors, we can form the strategies, schemes and plans of staff development that can meet the needs of development for the coming years. Therefore, this article puts forward some solutions for developing the academic staff in order to meet the requirements of management renovation and quality improvement in the new stage.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn