Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,755

 Dạy học bằng e-Learning và vai trò của giảng viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Báo cáo và đăng kỷ yếu hội thảo “Đào tạo theo tín chỉ”, Trường Đại học Quy Nhơn; Số: Đặc biệt;Từ->đến trang: 43;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu vai trò của giảng viên trong dạy học bằng e-Learning trong học chế tín chỉ
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn