Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,831

 Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào tạo theo tín chỉ với sự hỗ trợ của e-Learning
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thanh Huy, TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh,
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: SỐ 5(40).2010;Từ->đến trang: 275-283;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tóm tắt
Hiện nay ngành giáo dục nước ta đang tập trung thực hiện đổi mới toàn diện cả về mục tiêu, nội dung, phương tiện đặc biệt phương pháp dạy học. Ở bậc đại học nói riêng, việc đổi mới dạy học chuyển từ hình thức dạy học theo niên chế sang tín chỉ là một chủ trương lớn, thể hiện sự đúng đắn về đường lối của Đảng và nhà nước trong giáo dục đại học. Tuy nhiên, làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo đại học đào tạo theo học chế tín chỉ thì còn nhiều nghiên cứu hơn nữa. Trong phạm vi bài báo này chúng tôi tập trung nghiên cứu một nhân tố góp phần không nhỏ để giải quyết bài toán chất lượng đào tạo đó là Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học (ĐCCTMH) với sự hỗ trợ của e-Learning trong đào tạo theo hình thức tín chỉ ở các trường Đại học.
ABSTRACT
ABSTRACT
Currently, the Vietnam Education is focusing on comprehensive reforming both in its objective, content, equipment and special in teaching pegagogies. Particularly speaking to University education, the shift on training form from school yearly-based to credit- based is a great strategic development that presents well in the line with the Party and Government’s vision on University development, However, it is vital to have more research on how to improve the quality of University training based on credits. In the frame of this article. We concentrate on doing research on “Building syllabusmethodologies in detail content for subject with e- Learning support” in Teacher training of university.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn