Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,767

 Xây dựng hệ thống e-Learning tổ chức kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo đại học đào tạo theo học chế tín chỉ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS Lê Thanh Huy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 10/2011;Từ->đến trang: 45;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Moodle là một ứng dụng tin học chạy trên mạng, có chức năng là một hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS hay người ta còn gọi là Course Management System hoặc VLE - Virtual Learning Environment). Moodle là một công cụ quan trọng để xây dựng hệ thống e-learning, hỗ trợ học tập trên mạng đặc biệt có nhiều ứng dụng trong kiểm tra đánh giá như soạn thảo các câu hỏi, quản lý ngân hàng câu hỏi, lập các đề đề kiểm tra trắc nghiệm, tự luận đáp ứng được yêu cầu làm tăng tính khách quan, chính xác, tin cậy trong hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên góp phần cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học ở Đại học. Bài báo này phân tích quy trình kiểm tra đánh giá với sự hỗ trợ của mã nguồn mở Moodle trong e-Learning nhằm đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học theo học chế tín chỉ.
ABSTRACT
Moodle is an application running on the computer network, functions as a learning management system (LMS or it is also known as Course Management System or VLE - Virtual Learning Environment). Moodle is an important tool for building e-Learning system, learning support network has many applications especially in the assessment test preparation questions, question bank management, elaborate all multiple-choice tests, self-talk meet the increasing requirements of objectivity, accuracy and reliability in the assessment of learning outcomes contribute to improving student assessment methods, improved quality and efficiency of the process of teaching at the University. This article analyzes the process of evaluation with the support of the Moodle open source e-learning in order to renew evaluation methods improving the quality of training in the university follow the credits.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn