Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,860

 Sử dụng phương pháp A-didactic dạy học phần lý luận dạy học thuộc chương trình nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thanh Huy, Hà Văn Hoàng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo "Đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ" Viện nghiên cứu giáo dục thành phố Hồ Chí Minh; Số: Đặc biệt;Từ->đến trang: 43;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lý luận dạy học là học phần chiếm một vị trí quan trọng đối với việc trang bị hệ thống tri thức lý luận, kỹ năng dạy học ở đại học nói chung và ở bậc phổ thông nói riêng. Để dạy học học phần này thực sự có hiệu quả bằng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ, việc ứng dụng các phương pháp dạy họ theo hướng đổi mới là rất cần thiết. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu những vấn đề liên quan đến cách sử dụng phương pháp A-didactic - một kiểu tổ chức dạy học của phương pháp sư phạm học tương tác thực sự - để đổi mới phương pháp đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, hướng sinh viên đến với hoạt động nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng đào tạo theo tín chỉ.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Teaching reasoning is subjects which occupies a position important to work with systems of knowledge theories and skills in the universities in general and at universal school in particular. To teach this subject really effective by training credit, we should apply of teaching methods towards innovation, that is essential. This paper focuses on issues relating to use event method A-didactic – a type of organized teaching pedagogy truly interactive learning – to innovate approach to pedagogic training for student and instruct students to research activities to achieve goals teaching in the universities, colleges training by credits.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn