Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,795

 Vận dụng e-Learning xây dựng quy trình trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương
Chủ nhiệm:  Lê Thanh Huy
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  
Số: T.NCS-2011-TN-07 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Đề tài xây dựng quy trình tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương từ khâu bắt đầu chuẩn bị ngân hàng câu hỏi đến lúc nộp điểm kết thúc thi.
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn