Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,711

 Nghiên cứu sử dụng mô hình b-Learning vào dạy học Vật lý ở trường phổ thông
Chủ nhiệm:  Trần Huy Hoàng; Thành viên:  TS. Lê Thanh Huy; NCS. Trần Thị Ngọc Ánh; ThS. Lê Thúc Tuấn; PGS.TS. Lê Văn Giáo; ThS. Trần Ngọc Truồi; Nguyễn Khoa Lan Anh
Số: B2014-DHH-116 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
Đề xuất được quy trình tổ chức dạy học theo mô hình b-Learning và vận dụng quy trình vào dạy học một số kiến thức Vật lý phổ thông
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn