Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,794

 Vận dụng tư tưởng của e-Learning xây dựng một số bài giảng điện tử dạy học phần Nhiệt học vật lý 10 nâng cao- THPT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Lê Thanh Huy
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: T2009 – 03 – 69 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên
Nghiên cứu sử dụng e- Learning trong dạy học.
Nghiên cứu về xây dựng bài giảng điện tử e-Learning
Ứng dụng xây dựng hệ thống e-Learning dạy học phần nhiệt học Vật lý 10 nâng cao THPT
Hệ thống bài giảng điện tử e-Learning phần nhiệt học Vật lý 1o nâng cao THPT
Hệ thống e-Learning dạy học phần nhiệt học Vật lý 10 nâng cao THPT chạy trên localhost
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn