Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,132,381

 Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học ở trường phổ thông
Chủ biên: Lê Thanh Huy; Đồng tác giả: Trần Xuân Bách
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông; Mã số: GP 04 HM16 ;Năm XB: 2016
Số lượng XB: 300; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn