Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,738

 APPLYING PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS, MULTILAYER PERCEPTRON AND SELF-ORGANIZING MAPS FOR OPTICAL CHARACTER RECOGNITION
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Khuat Thanh Tung, Le Thi My Hanh
Nơi đăng: CTACT JOURNAL ON IMAGE AND VIDEO PROCESSING; Số: VOLUME: 06, ISSUE: 02;Từ->đến trang: 1115-1121;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Optical Character Recognition plays an important role in data storage and data mining when the number of documents stored as images is increasing. It is expected to find the ways to convert images of typewritten or printed text into machine-encoded text effectively in order to support for the process of information handling effectively. In this paper, therefore, the techniques which are being used to convert the image into editable text in the computer such as principal component analysis, multilayer perceptron network, self-organizing maps, and improved multilayer neural network using principal component analysis are experimented. The obtained results indicated the effectiveness and feasibility of the proposed methods.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn