Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,914

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: So sánh đặc trưng moment Hu và biểu đồ gradient có hướng trong nhận dạng tự động hoa cảnh Việt Nam. Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Đức Nguyễn Văn, Lê Thị Mỹ Hạnh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA2018. Số: CITA2018. Trang: 1-6. Năm 2018. (Jun 6 2019 9:44PM)
[2]Bài báo: PHÁT HIỆN RỐI LOẠN DÁNG ĐI HỖ TRỢ GIÁM SÁT CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRÊN NỀN VIDEO. Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Ngô Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Thu Thảo, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Thị Mỹ Lệ. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin". Số: FAIR'11. Trang: 1-6. Năm 2018. (Jun 6 2019 9:34PM)
[3]Bài báo: Tự động nhận dạng một số loài hoa cảnh phổ biến ở Việt Nam dựa vào kỹ thuật thị giác máy tính. Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Nguyễn Văn Đức, Huỳnh Tú Thiên, Lê Việt Tri, Lê Thị Mỹ Hạnh. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông. Số: Quy Nhơn, 23-24/11/2017. Trang: 1-8. Năm 2017. (Dec 20 2017 11:24PM)
[4]Bài báo: Tự động nhận dạng một số loài hoa cảnh phổ biến ở Việt Nam dựa vào kỹ thuật thị giác máy tính . Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Nguyễn Văn Đức, Huỳnh Tú Thiên, Lê Việt Tri, Lê Thị Mỹ Hạnh. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông. Số: 879-604-67-1009-7. Trang: 366-371. Năm 2017. (Jun 14 2018 2:51PM)
[5]Bài báo: AN IMPROVED GENETIC ALGORITHM FOR TEST DATA GENERATION FOR SIMULINK MODEL. Tác giả: LE THI MY HANH, NGUYEN THANH BINH, KHUAT THANH TUNG. Journal of Computer Science and Cybernetics. Số: V.33, N.1 (2017). Trang: 50-69. Năm 2017. (Jan 25 2018 11:27PM)
[6]Bài báo: Cải tiến thực thi đột biến trong kiểm thử đột biến cho các mô hình Simulink sử dụng tính toán song song. Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (74) Quyển II. Trang: 9-13. Năm 2014. (Feb 23 2014 12:10AM)
[7]Bài báo: Tự động sinh đột biến cho các mô hình Simulink/Matlab. Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Bình. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Đà Nẵng. Số: 16. Trang: 339-346. Năm 2013. (May 27 2014 9:56AM)
[8]Bài báo: A Survey on Advanced Video Based Health Care Monitoring Systems. Tác giả: Le Thi My Hanh, Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan. The 2012 International Conference on BioSciences and BioElectronics, Danang, Vietnam;
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Proceeding. Trang: 1-8. Năm 2012.
(Mar 21 2013 1:13AM)
[9]Bài báo: KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN – CÁC KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG. Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Bình
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: SỐ 8(57), QUYỂN 1. Trang: 7-13. Năm 2012.
(Dec 5 2012 10:57AM)
[10]Bài báo: Thiết kế cơ sở dữ liệu theo tiếp cận dịch chuyển lược đồ quan hệ. Tác giả: NGUYỄN XUÂN HUY, LÊ THỊ MỸ HẠNH, LƯƠNG NGUYỄN HOÀNG HOA, BÙI ĐỨC MINH, NGUYỄN ĐỨC VŨ. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông”, Đại lãi, 14-15/09/2007. Số: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia 2007. Trang: 499-506. Năm 2008. (Dec 14 2012 12:29PM)
[11]Bài báo: CÁC DẠNG CHUẨN TRONG PHÉP THU GỌN HỆ SINH ÁNH XẠ ĐÓNG. Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh, Cao Thị Nhạn, Huỳnh Minh Trí. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", Đà Lạt, 15-17/06/2006
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Kỷ yêu Hội thảo Quốc gia 2006. Năm 2007.
(Dec 14 2012 1:03PM)
[12]Bài báo: Biễu diễn khóa của ánh xạ đóng . Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh, Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Đức Vũ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo FAIR: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT, NXB KHKT Hà Nội, 2006. Số: Kỷ yếu Hội thảo FAIR. Trang: 23-28. Năm 2006. (Dec 14 2012 11:40AM)
[13]Bài báo: Hệ sinh cho ánh xạ đóng và thuật toán thu gọn hệ sinh. Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh, Vũ Thị Thanh Xuân, Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Đức Vũ. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", Hải Phòng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Hội thảo Quốc gia lần thứ VIII. Trang: 364-370. Năm 2006.
(Dec 14 2012 11:35AM)
[14]Bài báo: Phản khóa của ánh xạ đóng qua phép thu gọn hệ sinh. Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Vũ
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 3 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông ICT.rda'06, 20-21/05/2006
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: ICT.rda'06. Năm 2006.
(Dec 14 2012 12:16PM)
[15]Bài báo: Giàn giao của ánh xạ đóng. Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh. Chuyên san Các công trình nghiên cứu - triển khai viễn thông và công nghệ thông tin
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 14, 4-2005. Trang: 35-42. Năm 2005.
(Dec 14 2012 10:02AM)
[16]Bài báo: Một phương án mở rộng các thể loại trắc nghiệm cho các hệ trợ giúp ôn tập và củng cố kiến thức học viên. Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh,. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin, Đà Nẵng, 18-20/08/2004,
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia 2004. Trang: 174-182. Năm 2005.
(Dec 14 2012 12:33PM)
[17]Bài báo: Thu gọn hệ sinh ánh xạ đóng . Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh. TC Bưu chính Viễn thông: Các công trình nghiên cứu – triển khai viễn thông và CNTT. Số: 15, 12-2005. Trang: 53-58. Năm 2005. (Dec 14 2012 9:50AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Evaluation of Sampling‑Based Ensembles of Classifers on Imbalanced Data for Software Defect Prediction Problems. Authors: Thanh Tung Khuat, My Hanh Le. SN Computer Science. No: Volume 1, Issue 2. Pages: 107-123. Year 2020. (Jun 15 2020 3:04PM)
[2]Article: Combining feature selection, feature learning and ensemble learning for software fault prediction. Authors: Hung Duy Tran, LE Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh. 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE). No: 10.1109/KSE.2019.8919292. Pages: 1-8. Year 2019. (Jun 15 2020 3:00PM)
[3]Article: Experimental Study on Software Fault Prediction Using Machine Learning Model. Authors: Thi Minh Phuong Ha, Duy Hung Tran, LE Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh. 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE). No: 978-1-7281-3003-3. Pages: 1-5. Year 2019. (Jun 15 2020 2:57PM)
[4]Article: Ensemble learning for software fault prediction problem with imbalanced data
.
Authors: Thanh Tung Khuat, My Hanh Le. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). No: 9(4). Pages: 3241-3246. Year 2019.
(Jun 6 2019 3:54PM)
[5]Article: Towards data variation trends recommendation. Authors: Tuan Thanh Nguyen, Phuc Quang Tran, Hoang Tan Nguyen, Toan Phung Huynh, Hanh My Thi Le, Hiep Xuan Huynh. Proceedings of the 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing. No: 3rd. Pages: 117-122. Year 2019. (Jun 6 2019 3:58PM)
[6]Article: Binary teaching–learning-based optimization algorithm with a new update mechanism for sample subset optimization in software defect prediction. Authors: Thanh Tung Khuat, My Hanh Le. Soft Computing 23. No: 23. Pages: 9919–9935. Year 2019. (Jun 15 2020 2:51PM)
[7]Article: A Novel Hybrid ABC-PSO Algorithm for Effort Estimation of Software Projects Using Agile Methodologies. Authors: Thanh Tung Khuat, My Hanh Le. Journal of Intelligent Systems (SCOPUS indexed). No: 27(3) 7/2018. Pages: 489-506. Year 2018. (Apr 8 2017 5:40AM)
[8]Article: Applying Teaching-Learning to Artificial Bee Colony for Parameter Optimization of Software Effort Estimation Model. Authors: Thanh Tung Khuat, My Hanh Le. Journal of Engineering Science & Technology (JESTEC - ISSN: 1823-4690 - Scopus indexed). No: Volume 12, Issue 5. Pages: 1178-1190. Year 2017. (Jul 16 2016 9:19PM)
[9]Article: Parallel Mutant Execution Techniques in Mutation Testing Process for Simulink Models. Authors: Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh, and Khuat Thanh Tun. Journal of Telecommunication and Information Technology (JTIT - indexed Scopus). No: 4/2017. Pages: 90-100. Year 2017. (Jan 25 2018 11:24PM)
[10]Article: An Application of Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic on the Stock Price Prediction Problem. Authors: Thanh Tung Khuat, My Hanh Le. International Journal on Informatics Visualization (ISSN : 2549-9610 | e-ISSN : 2549-9904 ). No: Vol 1, No 2. Pages: 40-49. Year 2017. (May 17 2017 4:38PM)
[11]Article: A genetic algorithm with multi-parent crossover using quaternion representation for numerical function optimization. Authors: Thanh Tung Khuat, My Hanh Le. Applied Intelligence (SCI). No: Volume 46, Issue 4. Pages: 810–826. Year 2017. (Feb 3 2017 4:11PM)
[12]Article: An Effort Estimation Approach for Agile Software Development using Fireworks Algorithm Optimized Neural Network. Authors: Thanh Tung Khuat, My Hanh Le. International Journal of Computer Science and Information Security (indexed ESCI). No: Vol. 14 No. 7. Pages: 122-130. Year 2016. (Aug 15 2016 9:17PM)
[13]Article: A Novel Fitness Function of Metaheuristic Algorithms for Test Data Generation for Simulink Models based on Mutation Analysis. Authors: Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh, Khuat Thanh Tung. Journal of Systems and Software (SCIE). No: Volume 120, doi:10.1016/j.jss.2016.07.001. Pages: 17-30. Year 2016. (Jul 7 2016 11:45PM)
[14]Article: A Survey on Human Social Phenomena inspired Algorithms. Authors: Thanh Tung Khuat, My Hanh Le . International Journal of Computer Science and Information Security (ESCI). No: Vol. 14 No. 6. Pages: 76-81. Year 2016. (Jul 16 2016 9:27PM)
[15]Article: Optimizing Parameters of Software Effort Estimation Models using Directed Artificial Bee Colony Algorithm. Authors: Thanh Tung Khuat, My Hanh Le. Informatica (Scopus indexed). No: 40. Pages: 427-436. Year 2016. (Feb 3 2017 4:01PM)
[16]Article: Improving Mutant Generation for Simulink Models using Genetic Algorithm. Authors: Nguyen Thi Ha Quyen, Khuat Thanh Tung, Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh. Proceeding of the International Conference on Electronics, Information and Communication (ICEIC). No: 27 Jan - 30 Jan 2016. Pages: 103-106. Year 2016. (Feb 14 2016 3:55PM)
[17]Article: APPLYING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK OPTIMIZED BY FIREWORKS ALGORITHM FOR STOCK PRICE ESTIMATION. Authors: Khuat Thanh Tung, Nguyen Thi Bich Loan, Le Quang Chanh and Le Thi My Hanh. ICTACT JOURNAL ON SOFT COMPUTING - ISSN: 2229-6956 (ONLINE). No: VOLUME: 06, ISSUE: 03. Pages: 1183-1191. Year 2016. (May 16 2016 7:28AM)
[18]Article: A Novel Technique of Optimization for the COCOMO II Model Parameters using Teaching-Learning-Based Optimization Algorithm. Authors: KHUAT Thanh Tung, LE My Hanh. Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT - indexed Scopus). No: 1/2016. Pages: 84-89. Year 2016. (Apr 5 2016 9:38AM)
[19]Article: Forecasting Stock Price Using Wavelet Neural Network Optimized by Directed Artificial Bee Colony Algorithm. Authors: Thanh Tung Khuat, Quang Chanh Le, Bich Loan Nguyen, and My Hanh Le. Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT - indexed Scopus). No: 2/2016. Pages: 43-52. Year 2016. (Jun 12 2016 4:50PM)
[20]Article: Survey on Mutation-based Test Data Generation. Authors: Hanh Le Thi My, Binh Nguyen Thanh, Tung Khuat Thanh. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE-Scopus indexed, ISSN: 2088-8708). No: Volume 5 Issue 5. Pages: 1164-1173. Year 2015. (Jul 3 2015 12:21AM)
[21]Article: APPLYING PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS, MULTILAYER PERCEPTRON AND SELF-ORGANIZING MAPS FOR OPTICAL CHARACTER RECOGNITION. Authors: Khuat Thanh Tung, Le Thi My Hanh. CTACT JOURNAL ON IMAGE AND VIDEO PROCESSING. No: VOLUME: 06, ISSUE: 02. Pages: 1115-1121. Year 2015. (Feb 14 2016 3:37PM)
[22]Article: A Comparison of Algorithms used to measure the Similarity between two documents. Authors: Khuat Thanh Tung, Nguyen Duc Hung, Le Thi My Hanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET). No: Volume 4 Issue 4. Pages: 1117-1121. Year 2015. (May 22 2015 5:59AM)
[23]Article: Mutation-based Test Data Generation for Simulink Models using Genetic Algorithm and Simulated Annealing. Authors: Le Thi My Hanh, Khuat Thanh Tung, Nguyen Thanh Binh. International Journal of Computer and Information Technology (ISSN: 2279 – 0764)
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: Volume 03 – Issue 04. Pages: 763-771. Year 2014.
(Jul 17 2014 5:52AM)
[24]Article: A Novel Test Data Generation Approach Based Upon Mutation Testing by Using Artificial Immune System for Simulink Models. Authors: Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh, Khuat Thanh Tung
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Knowledge and Systems Engineering - Advances in Intelligent Systems and Computing
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. No: 326. Pages: 169-181. Year 2014.
(Oct 5 2014 11:42PM)
[25]Article: Applying the meta-heuristic algorithms for mutation-based Test data generation for Simulink models. Authors: Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh, Khuat Thanh Tung. Proceeding of the fifth international symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2014). No: 978-1-4503-2930-9. Pages: 102-109. Year 2014. (Dec 9 2014 9:44PM)
[26]Article: Mutation Operators for Simulink Models. Authors: Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh. Proceedings of the Fourth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2012). No: 4. Pages: 54-60. Year 2012. (Dec 5 2012 11:04AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn