Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,215

[1] Giảng viên giỏi. Năm: 2005.
[2] Giảng viên giỏi. Năm: 2006.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2012-2013. Số: Quyết định 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
[4] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2013-2014. Số: Quyết định 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5540/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2014 - 2015. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015 - 2016. Số: 5073-QĐ/ĐHĐN. Năm: 2016.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016 - 2017. Số: 2726-QĐ/ĐHĐN. Năm: 2017.
[9] Bằng khen Bộ trưởng. Số: 4265-QĐ/BGDĐT. Năm: 2017.
[10] Giấy khen - Hoạt động khoa học công nghệ. Số: 1209/QĐ-ĐHBK. Năm: 2017.
[11] Bằng khen. Số: 6273/QĐ-UBND. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn