Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,297

 Forecasting Stock Price Using Wavelet Neural Network Optimized by Directed Artificial Bee Colony Algorithm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thanh Tung Khuat, Quang Chanh Le, Bich Loan Nguyen, and My Hanh Le
Nơi đăng: Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT - indexed Scopus); Số: 2/2016;Từ->đến trang: 43-52;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Stock prediction with data mining techniques is one of the most important issues in finance. This field has attracted great scientific interest and has become a crucial research area to provide a more precise prediction process. This study proposes an integrated approach where Haar wavelet transform and Artificial Neural Network optimized by Directed Artificial Bee Colony algorithm are combined for the stock price prediction. The proposed approach was tested on the historical price data collected from Yahoo Finance with different companies. Furthermore, the prediction result was found satisfactorily enough as a guide for traders and investors in making qualitative decisions
ABSTRACT
Stock prediction with data mining techniques is one of the most important issues in finance. This field has attracted great scientific interest and has become a crucial research area to provide a more precise prediction process. This study proposes an integrated approach where Haar wavelet transform and Artificial Neural Network optimized by Directed Artificial Bee Colony algorithm are combined for the stock price prediction. The proposed approach was tested on the historical price data collected from Yahoo Finance with different companies. Furthermore, the prediction result was found satisfactorily enough as a guide for traders and investors in making qualitative decisions
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn