Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,581

 An Effort Estimation Approach for Agile Software Development using Fireworks Algorithm Optimized Neural Network
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thanh Tung Khuat, My Hanh Le
Nơi đăng: International Journal of Computer Science and Information Security (indexed ESCI); Số: Vol. 14 No. 7;Từ->đến trang: 122-130;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Software effort estimation is one of the most critical steps in the software development process. The success or failure of projects relies greatly on the accuracy of effort estimation and schedule results. Agile software development process has become prevalent in the industry and replacing the conventional approaches of software development. Nevertheless, the question of accurate estimation of effort for this novel method has still been a challenging problem with regard to researchers and practitioners. This study aims to propose a novel method to ameliorate the accuracy of agile software effort prediction process using Artificial Neural Network (ANN) optimized by Fireworks Algorithm (FWA). The performance of the proposed approach is compared to the various types of neural networks and the regression model. In addition, the role of Fireworks Algorithm in optimizing the weights and biases of the ANN is also compared with other optimization algorithms.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn