Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,492

 A Novel Hybrid ABC-PSO Algorithm for Effort Estimation of Software Projects Using Agile Methodologies
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thanh Tung Khuat, My Hanh Le
Nơi đăng: Journal of Intelligent Systems (SCOPUS indexed); Số: 27(3) 7/2018;Từ->đến trang: 489-506;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In modern software development processes, software effort estimation plays a crucial role. The
success or failure of projects depends greatly on the accuracy of effort estimation and schedule results. Many studies focused on proposing novel models to enhance the accuracy of predicted results; however, the question of accurate estimation of effort has been a challenging issue with regards to researchers and practitioners, especially when it comes to projects using agile methodologies. This study aims at introducing a novel formula based on team velocity and story point factors. The parameters of this formula are then optimized by employing swarm optimization algorithms. We also propose an improved algorithm combining the advantages of the artificial bee colony and particle swarm optimization algorithms. The experimental results indicated that our approaches outperformed methods in other studies in terms of the accuracy of predicted results.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn