Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,610

 Parallel Mutant Execution Techniques in Mutation Testing Process for Simulink Models
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh, and Khuat Thanh Tun
Nơi đăng: Journal of Telecommunication and Information Technology (JTIT - indexed Scopus); Số: 4/2017;Từ->đến trang: 90-100;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Mutation testing – a fault-based technique for software testing – is a computationally expensive approach. One of the powerful methods to improve the performance of mutation without reducing effectiveness is to employ parallel processing, where mutants and tests are executed in parallel. This approach reduces the total time needed to accomplish the mutation analysis. This paper proposes three strategies for parallel execution of mutants on multicore machines using the Parallel Computing Toolbox (PCT) with the Matlab Distributed Computing Server. It aims to demonstrate that the computationally intensive software testing schemes, such as mutation, can be facilitated by using parallel processing. The experiments were carried out on eight different Simulink models. The results represented the efficiency of the proposed approaches in terms of execution time during the testing process.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn