Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,567

 So sánh đặc trưng moment Hu và biểu đồ gradient có hướng trong nhận dạng tự động hoa cảnh Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Đức Nguyễn Văn, Lê Thị Mỹ Hạnh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA2018.; Số: CITA2018;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nhằm hướng đến mục tiêu lâu dài là xây dựng một ứng dụng di động hỗ trợ người dùng nhận dạng các loài hoa cảnh ở Việt Nam qua ảnh chụp. Trong giai đoạn ban đầu, nghiên cứu tập trung thực hiện nhận dạng dựa trên đặc trưng hình dạng của cánh hoa. Trước tiên vùng cánh hoa được trích ra khỏi phần còn lại của ảnh bằng thuật toán phân cụm Kmeans, tiếp theo ảnh cánh hoa được chuyển đổi thành một vector đặc trưng hình dạng, cuối cùng vector đặc trưng được phân tích bằng thuật toán máy vector hỗ trợ SVM để xác định khả năng cao nhất là nó mô tả loài hoa nào trong các loài hoa đã huấn luyện. Để chọn ra bộ mô tả đặc trưng hình dạng phù hợp, bài báo lần lượt sử dụng hai bộ mô tả đặc trưng hình dạng phổ biến là moment Hu và đặc trưng biểu đồ gradient có hướng HOG. Các thí nghiệm trên cơ sở dữ liệu gồm 2000 ảnh hoa Việt Nam cho thấy hiệu quả rất hứa hẹn của hệ thống đề xuất, trong đó đặc trưng HOG tỏ ra vượt trội với tỷ lệ nhận dạng chính xác trên 95% so với tỷ lệ gần 74% khi dùng đặc trưng moment Hu.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn