Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,514

 KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN – CÁC KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Bình
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: SỐ 8(57), QUYỂN 1;Từ->đến trang: 7-13;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kiểm thử đột biến là một chiến lược kiểm thử dựa trên lỗi để đánh giá chất lượng kiểm thử, bằng cách chèn lỗi vào chương trình đang kiểm thử. Kiểm thử đột biến không chỉ cho phép xây dựng các bộ dữ liệu thử chất lượng, nghĩa là có khả năng phát hiện lỗi cao, mà còn có thể dễ dàng được tự động hóa nhằm giảm chi phí. Vì vậy, kiểm thử đột biến là một trong những kỹ thuật kiểm thử hộp trắng được ứng dụng rộng rãi. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các khái niệm cơ bản và lý thuyết về kiểm thử đột biến, cũng như giới thiệu các kỹ thuật và ứng dụng của kiểm thử đột biến. Chúng tôi tập trung vào phân tích các khó khăn và cải tiến của kiểm thử đột biến, từ đó, nêu lên các định hướng nghiên cứu.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Mutation testing is a fault-based testing strategy used to measure the quality of testing by inserting faults into the program under test. Mutation testing not only allows the design of good quality tests, i.e. high error detection capability, but it can also be easily automated to reduce cost. Hence, mutation testing is one of the white-box testing methods popularly applied. There has been much research work on various kinds of techniques applied to turn mutation testing into a practical testing approach. In this article, we present the basic concepts and theory of mutation testing and describe its techniques and applications. We focus on analyzing the difficulties and improvement of mutation testing and then discuss some research orientations.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn