Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,300

 Hệ sinh cho ánh xạ đóng và thuật toán thu gọn hệ sinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh, Vũ Thị Thanh Xuân, Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Đức Vũ
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", Hải Phòng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Hội thảo Quốc gia lần thứ VIII;Từ->đến trang: 364-370;Năm: 2006
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu một số kết quả mới liên quan đến ánh xạ đóng như những tổng quát hóa một số vấn đề lý thuyết trong ngôn ngữ hình thức, các hệ cơ sở dữ liệu và tri thức theo. Phần thứ nhất của báo cáo trình bày các định nghĩa cơ sở. Khái niệm về hệ sinh các ánh xạ đóng và các tính chất quan trọng liên quan đến hệ sinh được trình bày trong phần thứ hai. Kết quả chủ yếu của phần này là định lý cho biết mỗi hệ sinh xác định duy nhất một ánh xạ đóng và ngược lại, mỗi ánh xạ đóng có một hệ sinh xác định ánh xạ đó. Phần thứ ba trình bày khái niệm thu gọn hệ sinh nhằm mục đích nâng cao hiệu quả tính toán trên các ánh xạ đóng. Phần cuối cùng, phần thứ tư chỉ ra khả năng vận dụng các kết quả thu được cho các hệ suy dẫn.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn