Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,294

 Biễu diễn khóa của ánh xạ đóng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh, Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Đức Vũ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo FAIR: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT, NXB KHKT Hà Nội, 2006,; Số: Kỷ yếu Hội thảo FAIR;Từ->đến trang: 23-28;Năm: 2006
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Báo cáo trình bày kỹ thuật thu gọn hệ sinh cho các ánh xạ đóng nhằm nâng cao hiệu quả tính toán các đối tượng liên quan như ảnh, khóa...Ánh xạ đóng được thiết lập trên một tập hữu hạn U thỏa mãn các tính chất phản xạ, đồng biến và lũy đẳng. Đây là một trong các công cụ toán học trợ giúp mô tả các khía cạnh lí thuyết trong 1 số lĩnh vực của công nghệ thông tin như cơ sở dữ liệu và tri thức, các hệ suy dẫn, khai thác dữ liệu..
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn