Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,333

 Phản khóa của ánh xạ đóng qua phép thu gọn hệ sinh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Vũ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 3 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông ICT.rda'06, 20-21/05/2006
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ICT.rda'06;Từ->đến trang: 6;Năm: 2006
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ánh xạ đóng là khái niệm toán học thiết lập tương ứng giữa các tập con của một tập hữu hạn U thỏa các tính chất phản xạ, đồng biến và lũy đẳng. Mỗi ánh xạ đóng được mô tả thông qua một hệ suy dẫn gọi là hệ sinh. Báo cáo trình bày một số kết quả mới liên quan đến kỹ thuật thu gọn hệ sinh cho các ánh xạ đóng nhằm nâng cao hiệu quả tính toán các đối tượng liên quan như ảnh, khóa, phản khóa…Kết quả chủ yếu của báo cáo bao gồm việc xây dựng và chứng minh công thức biểu diễn ảnh và phản khóa của ánh xạ đóng, phát biểu và chứng minh các điều kiện cần và đủ để bảo toàn các đặc trưng đóng qua phép thu gọn hệ sinh.
ABSTRACT
Closed mapping is a mathematical notation which maps each subset of a finite set U to another one and satisfies properties of reflexivity, monotonic and idempotent. Each closed mapping can be described by an inductive system, called generator system. This paper presents some new results concerned to the reduction approach and applied to compute such objects of a closed mapping as images, keys and antikeys. A formula of the image and antikey representation, and necessary and sufficient conditions for preventing different closed characteristics of the reduction transformation are presented and proved.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn