Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,563

 CÁC DẠNG CHUẨN TRONG PHÉP THU GỌN HỆ SINH ÁNH XẠ ĐÓNG
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh, Cao Thị Nhạn, Huỳnh Minh Trí
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", Đà Lạt, 15-17/06/2006
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Kỷ yêu Hội thảo Quốc gia 2006;Từ->đến trang: 0;Năm: 2007
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một số kết quả nghiên cứu trong mấy năm gần đây chỉ ra rằng có thể vận dụng khái niệm ánh xạ đóng để thu được những kết quả tổng quát hóa lý thú liên quan đến cơ sở toán học của cơ sở dữ liệu và các hệ suy dẫn. Ánh xạ đóng thuộc họ các ánh xạ được thiết lập trên một tập hữu hạn thỏa các tính chất phản xạ, đồng biến và lũy đẳng. Mỗi ánh xạ đóng có thể được đặc trưng thông qua một hệ suy dẫn gọi là hệ sinh. Báo cáo trình bày một số kết quả mới liên quan đến tính bất biến của các dạng chuẩn thông qua phép thu gọn hệ sinh ánh xạ đóng. Xác lập một tương ứng giữa các dạng chuẩn của hệ sinh ánh xạ đóng và các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ. Chỉ ra rằng có thể vận dụng khái niệm thu gọn hệ sinh ánh xạ đóng để thu gọn các lược đồ quan hệ, tức là đưa lược đồ quan hệ về dạng thuận tiện, ít thuộc tính, ít phụ thuộc và do đó dễ tính toán các đối tượng cơ sở như bao đóng, khóa, phản khóa phục vụ cho quy trình chuẩn hóa. Kết quả chủ yếu của báo cáo bao gồm các phát biểu và chứng minh một số điều kiện bảo toàn dạng chuẩn thông qua phép thu gọn hệ sinh. Các kết quả có thể vận dụng trực tiếp cho quy trình thiết kế các cơ sở dữ liệu và tri thức chuẩn hóa.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn