Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,830

 A Survey on Advanced Video Based Health Care Monitoring Systems
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Thi My Hanh, Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan
Nơi đăng: The 2012 International Conference on BioSciences and BioElectronics, Danang, Vietnam;
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Proceeding;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Video-based healthcare monitoring technique has become an important field in computer vision researches and applications. Based on the intelligent video analysis, numerous algorithms are proposed and implemented for healthcare applications such as monitoring the daily activities of elderly, detecting a fall, measuring the gait features to detect the early symptom of some illness, and evaluating the recovery progress of patients. This paper surveys recent video-based healthcare monitoring systems, which are quite infant, challenging but promising. Three main subjects are covered in this survey: first, we describe a typical video-based healthcare monitoring system; second, we select recent interested papers to summarize and discuss in terms of their proposed algorithms, applications, achievements and limitations; finally, we indicate the key technical problems and future research directions of the field.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn