Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,344

 Cải tiến thực thi đột biến trong kiểm thử đột biến cho các mô hình Simulink sử dụng tính toán song song
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 1 (74) Quyển II;Từ->đến trang: 9-13;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kiểm thử đột biến là một chiến lược kiểm thử dựa trên lỗi để đánh giá chất lượng kiểm thử, bằng cách chèn lỗi vào chương trình đang kiểm thử. Kiểm thử đột biến không chỉ cho phép xây dựng các bộ dữ liệu thử chất lượng, nghĩa là có khả năng phát hiện lỗi cao, mà còn có thể dễ dàng được tự động hóa nhằm giảm chi phí. Vì vậy, kiểm thử đột biến là một trong những kỹ thuật kiểm thử hộp trắng được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, một trong những hạn chế của kiểm thử đột biến là thời gian thực thi đột biến khá cao, do số lượng đột biến sinh ra nhiều. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày giải pháp để cải thiện chi phí thời gian thực thi đột biến trên các mô hình Simulink sử dụng tính toán song song trên các máy tính đa nhân.
ABSTRACT
Mutation testing is a fault-based testing strategy to measure quality of testing by inserting faults into the program under test. Mutation testing not only allows the design of good quality tests, i.e. high error detection capability, but also can easily be automated to reduce cost. Hence, mutation testing is one of white-box testing methods popularly applied. One problem that prevents mutation testing from becoming a practical testing technique is the high computational cost of executing the enormous number of mutants against a test set. In this paper, we propose an approach to improve the cost of mutation execution for Simulink models using parallel computing on a multicore machine.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn