Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,954,046

 Tự động sinh đột biến cho các mô hình Simulink/Matlab
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Bình
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 16;Từ->đến trang: 339-346;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kiểm thử đột biến là một kỹ thuật dựa trên lỗi được áp dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm. Kỹ thuật này cho phép đánh giá tính hiệu quả của bộ dữ liệu thử về khả năng phát hiện lỗi. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu áp dụng kiểm thử đột biến cho các mô hình Simulink, một trong nhưng công cụ được sử dụng để thiết kế các mô hình động cho các hệ thống công nghiệp phức tạp. Chúng tôi phát triển một công cụ tự động sinh và thực thi các đột biến trên các mô hình Simulink, trên cơ sở bộ toán tử đột biến mà chúng tôi đã đề xuất trong [1].
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn