Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,482

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Tổ chức và hoạt động bảo vệ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn thời kì 1802-1885. Chủ nhiệm: Đỗ Bang. Thành viên: Lưu Trang và các thành viên khác. Mã số: IV4-2011.10. Năm: 2015. (Jan 30 2016 11:41AM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Lịch sử bậc Trung học cơ sở phục vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay. Chủ nhiệm: Lưu Trang. Mã số: T2014-03-42. Năm: 2014. (Jan 30 2016 10:27AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Sử dụng hệ thống tư liệu bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lưu Trang. Mã số: Đ2012-03-09. Năm: 2012. (Jan 30 2016 10:23AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Khai thác và sử dụng hệ thống tư liệu ở bảo tàng Chăm Đà Nẵng phục vụ dạy học lịch sử, văn hóa ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lưu Trang. Thành viên: ThS. Phan Văn Cảnh, CN. Nguyễn Văn Sang, CN. Phạm Minh. Mã số: Đ2011-03-04. Năm: 2011. (Mar 21 2012 3:05PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng câu hỏi tự luận các học phần Lịch sử thế giới. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lưu Trang. Thành viên: ThS. Dương Thị Tuyết - ThS. Lê Thị Mai. Mã số: T2010. Năm: 2010. (Feb 11 2011 11:21PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Kinh tế Đà Nẵng thời các Chúa Nguyễn (1558 - 1775). Chủ nhiệm: Lưu Trang. Thành viên: walgreens prints coupons open free printable coupons. Mã số: B2006-ĐN03-07. Năm: 2009. (Feb 11 2011 5:21PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Cảng Đà Nẵng từ thế kỷ XVI đến năm 1858. Chủ nhiệm: Lưu Trang. Mã số: B2001 - 16-08. Năm: 2004. (Feb 11 2011 5:18PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn